Certificatul de Situaţie de Urgenţă (CSU) – persoane eligibile, procedura de obținere, drept de utilizare (UPDATE)

Guvernul României a elaborat în mod oficial regulile privind acordarea certificatelor de situaţie de urgenţă (CSU). Conform Ordinului nr. 791/2020, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri oferă la cerere operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2 aceste tipuri de certificate. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 248 din 25 martie 2020. Ulterior, procedura de obținere a certificatului de urgență a fost modificată prin Ordinul nr. 822/2020

Aceste tipuri de certificate erau așteptate odată cu anunțarea posibilității eliberării lor prin intermediul Decretului nr. 195/2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, care expune următoarele la art. 12 din Anexa I: „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative”.

Același lucru a fost reiterat și de art. XI din O.U.G nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, fiind unul dintre documentele necesare pentru ca salariaţii angajatorilor să poată beneficieze de indemnizația pentru șomajul tehnic.

Beneficiari

Potrivit ordinului, solicitantul – operator economic este persoana îndrituită legal, în înţelesul atribuit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare ori alte acte normative ce reglementează măsuri acordate în contextul stării de urgenţă. În forma anterioară care a circulat public, beneficiari puteau fi operatori economici care își desfășoară activitatea în anumite sectoare.

Procedura de obținere

Certificatele de situaţie de urgenţă sunt emise în două forme:

  • TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1 din ordin, pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate;
  • TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2 din ordin, pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020.

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgenţă, fie de TIP 1, fie de TIP 2. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează CSU doar pe perioada existenţei stării de urgenţă în România. CSU sunt valabile fără semnătură şi ştampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro, după serie şi număr.

În vederea obținerii certificatului de urgenţă TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informații şi documente:

  • datele de identificare;
  • declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul ordinului cu referire la închiderea totală sau parțială a activităţii ca urmare a efectelor deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă sau la diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020. În situația în care reprezentantul legal nu deţine semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaraţia pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Suplimentar, solicitanții care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerțului furnizează informațiile și documentele indicate în Ordin și documente privind autorizarea activității.

Documentele se încarcă obligatoriu în platforma http://prevenire.gov.ro, sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deţinător de semnătură electronică. În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obţinerea CSU cu nerespectarea dispoziţiilor legale incidente ori prin neatestarea situaţiei reale de drept şi/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competenţelor.

Drept de utilizare

Certificatul de situaţie de urgenţă (CSU) emis se utilizează în relaţiile cu instituţiile publice pentru obţinerea de facilităţi/măsuri de sprijin ori în relaţiile comerciale, în condiţiile legii (de exemplu, pentru obținerea indemnizațiilor pentru plata șomajului tehnic, așa cum este reglementat de O.U.G. nr. 30/2020).

În termen de 5 zile de la aprobarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va asigura adaptarea şi funcţionarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului ordin. Cu alte cuvinte, certificatul de situație de urgență va putea fi obținut la finalul lunii martie doar în cazul în care Ministerul își va îndeplini obligația de adaptare a website-ului indicat.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design