Măsuri de protecţie socială în contextul pandemiei provocată de SARS-CoV-2 reglementate prin O.U.G. nr. 30/2020 – Șomajul tehnic (UPDATE)

Prin O.U.G. nr. 30/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 231, Partea I în data de 21 martie 2020 au fost reglementate condiţiile în care angajatorii afectaţi de măsurile de întrerupere ori de reducere a activităţii ca efect al pandemiei provocate de SARS-CoV-2 pot să folosi sumele prevăzute prin acest act normativ pentru plata angajaților, în caz de „șomaj tehnic”. De indemnizații beneficiază și profesioniștii și participanții la viața sportivă, în anumite condiții. Totodată, ordonanța a suferit mai multe modificări și completări prin O.U.G nr. 32/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 26.03.2020.

Condiții de acordare. Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, respectiv 4.071,75 lei lei).

Beneficiază de indemnizație salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului, conform O.U.G. nr. 32/2020.

Se abrogă în schimb prevederea potrivit căreia pentru angajatorii care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor, plata indemnizației se va realiza în baza unei declarații pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de îndemnizație. În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

În situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Codul Muncii.

Contribuții datorate. Indemnizația este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Codului fiscal. Reţinerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat şi a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul Fiscal. Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale prevăzute este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj. Pentru indemnizație nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Codul Fiscal.

Prin O.U.G. nr. 32/2020 se prevede și faptul că în perioada stării de urgență, pentru care salariaţii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi angajatorii acestor salariaţi nu datorează contribuţia asigurătorie pentru muncă Codului fiscal, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute lege. Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada stării de urgență.

Procedura de acordare a indemnizațiilor. În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 din O.U.G nr. 30/2020, însoţită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. din același act normativ. Plata acestor sume se face în baza cererii semnate şi datate de reprezentantul legal, depusă prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social.

Documentele cerute de O.U.G. se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Prevederi pentru profesioniști, participanţii la activitatea sportivă și Persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe. O.U.G. nr. 32/2020 aduce modificări cu privire la aceste categorii de persoane. În noua versiune, alţi profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de Codul civil, precum şi persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declaraţiei pe propria răspundere, de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020.

Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din inițiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, participanții la activitatea sportivă, arătați expres de Legea educaţiei fizice şi sportului, precum sportivii, antrenorii sau kinetoterapeuţii, beneficiază de o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut. Indemnizaţia se suportă din bugetul general consolidat. Suplimentar faţă de indemnizaţie, structura sportivă și persoanele nominalizate de Legea educaţiei fizice şi sportului au posibilitatea de a negocia şi stabili de comun acord plata de alte indemnizaţii compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestaţiei financiare.

Persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, beneficiază din bugetul de stat prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020, în baza documentelor solicitate de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Indemnizaţia pentru toate persoanele nominalizate mai sus este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale şi de asigurări sociale de sănătate Codului fiscal. Prin derogare, obligaţiile fiscale privind calculul, declararea şi plata acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice.

Pentru aceștia, plata indemnizaţiei se realizează de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi structurile sale subordonate. Plata indemnizaţiei se realizează de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite, în continuare agenţii teritoriale, beneficiarilor indemnizaţiei.

Plata se efectuează în conturile bancare deschise la unităţile bancare de beneficiarii indemnizaţiei. Pentru a beneficia de indemnizaţie, persoanele îndreptăţite (alți profesioniști și cei care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe) depun, prin poşta electronică, la agenţia teritorială, o cerere însoţită de copia actului de identitate şi o declaraţie pe propria răspundere. Pentru persoanele nominalizate de Legea educației fizice și sportului, în vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, structurile sportive cu care persoanele au încheiate contracte de activitate sportivă depun, prin poşta electronică, la agenţiile teritoriale în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, la care se ataşează lista cu participanţii la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea. Plata indemnizaţiei se realizează către structurile sportive care vor face plata către beneficiarii contractelor de activitate sportivă. Modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministerelor de resort, după caz.

Cererea şi documentele prevăzute de ordonanța de urgență se transmit la agenţiile teritoriale până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară. Plata indemnizaţiei se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 din luna anterioară.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design