Măsuri reglementate de prevenire a îmbolnăvirilor în unitățile/instituțiile de învățământ

În data de 11 mai 2020, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății au decis publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 381, a Ordinului nr. 4220 din 8 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, prin care au stabilit condițiile în care acestea vor funcționa în următoarea perioadă. Pe scurt, sunt instituite obligații atât pentru Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, pentru inspectorate și conducerile unitățile de învățământ, precum și pentru elevi și cadre didactice, obligații care au scop prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

Obligații pentru unitățile/instituțiile publice de învățământ. Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății stabilesc măsuri pentru desfășurarea activităţilor de către persoanele care au acces în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ, în condiții de siguranță, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2. Ministerul Educației și Cercetării asigură cadrul general pentru desfășurarea tuturor activităţilor specifice în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ şi monitorizează prin inspectoratele școlare județene/al municipiului București modul în care se implementează acțiunile de prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV-2.

Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București transmit/transmite direcțiilor de sănătate publică, cu cel puțin o săptămână înainte, perioada de desfășurare a activităţilor la care participă elevii în unitățile de învățământ preuniversitar, precum și intervalul orar. Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București verifică respectarea de către unitățile/instituțiile de învățământ a normelor instituite de autoritățile de resort privind asigurarea materialelor de igienă și de protecție sanitară necesare atât pentru elevi, cât şi pentru personalul didactic/didactic auxiliar şi nedidactic, precum și respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2. Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București monitorizează organizarea şi desfășurarea activităţilor din cadrul unităților de învățământ.

Conducerile unităților de învățământ răspund de implementarea acțiunilor de prevenire şi combatere a infectării cu SARS-CoV-2 și de organizarea şi desfășurarea activităţilor, pe baza unui program, în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, cu: consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților, consiliul școlar al elevilor, reprezentanții organizațiilor sindicale, autoritățile administrației publice locale, precum și cu reprezentanții operatorilor economici implicați în susținerea învățământului profesional și tehnic, pentru organizarea în bune condiții a activităţilor desfășurate, în contextul actual.

Reguli instituite. Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, în termen de 5 zile de la publicarea prezentului ordin, vor elabora şi vor aproba o procedură proprie, prin care stabilesc modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a sesiunilor de examen, propriul circuit de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum și modul în care se va realiza igienizarea/dezinfecția unității de învățământ, asigurându-se că:

 • la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37oC) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților;
 • în situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului şi conduitei de tratament;
 • participarea elevilor la activitățile de pregătire va fi decisă de părinții acestora după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora (persoane care suferă de afecțiuni cronice sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani);
 • elevii prevăzuți la literele b) şi c) vor beneficia de o formă de pregătire alternativă (online sau prin asigurarea de resurse educaționale);
 • parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu bine delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanțare fizică;
 • elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de clasă şi apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire;
 • la intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.);
 • în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2;
 • intrările/ieșirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă şi alte încăperi, sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;
 • unitatea de învățământ asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensare cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent;
 • elevii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic vor purta masca de protecție pe toată durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun;
 • coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare şi sălile de clasă (mobilier şi pardoseală) vor fi dezinfectate regulat cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod obligatoriu între schimburi (dacă este cazul) şi la finalizarea programului;
 • în sălile de clasă activitățile se vor desfășura cu maximum 10 elevi, situați la cca. 2 metri distanță unul de altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfășurării activităţilor din unitatea de învățământ;
 • în perioada 2-12 iunie, durata activităţilor petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 3 ore pentru elevii de liceu şi de 2 ore pentru elevii de gimnaziu. În situația unităților de învățământ care vor realiza activitățile de pregătire în două schimburi, între acestea va fi prevăzut un interval de 2 ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanțe biocide şi aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puțin o oră;
 • în perioada desfășurării activităţilor de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic;
 • grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităţilor;
 • colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de învățământ;
 • la sfârșitul activităţilor, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu.

Unitățile de învățământ în colaborare cu autoritățile publice locale pot lua şi alte măsuri suplimentare pentru prevenirea şi combaterea infectării cu SARS-CoV-2 (instalarea de tuneluri de dezinfecție, lavoare suplimentare pentru spălarea mâinilor, măsuri privind siguranța elevilor pe traseul de la unitatea de învățământ la domiciliu şi retur etc.). Unitățile de învățământ special sau în care, pentru asigurarea egalității de șanse, sunt prezente şi alte persoane (profesor de sprijin, interpret mimico-gestual etc.) vor lua măsuri pentru a nu se depăși numărul de maximum 10 persoane în sală. Cadrele didactice vor supraveghea respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre elevi și măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design