Noile sancțiuni contravenționale în cazul persoanelor care nu se supun măsurilor luate în perioada stării de urgență

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 268 din 31 martie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 34 din 26 martie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă. În esență, este mărit cuantumul amenzilor aplicat persoanelor fizice și juridice și sunt instituite mai multe sancțiuni contravenționale complementare. 

Nerespectarea măsurile stabilite prin O.U.G. nr. 1/1999, în actele normative conexe, precum şi în ordonanţele militare sau în ordine, specifice stării instituite, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.

Pe lângă sancţiunea contravenţională principală, în funcţie de natura şi gravitatea faptei, se pot aplica şi una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare, prevăzute în ordonanţele militare:

  • confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;
  • interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;
  • suspendarea temporară a activităţii;
  • desfiinţarea unor lucrări;
  • refacerea unor amenajări.

Bunurile confiscate ca urmare a aplicării sancţiunilor contravenţionale, care sunt cuprinse în categoriile stabilite în Necesarul de bunuri în stare de urgenţă sau în Necesarul de bunuri în stare de asediu, se atribuie direct, cu titlu gratuit, şi nu se supun dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Organul constatator care a dispus confiscarea bunurilor transmite Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Ministerului Apărării Naţionale, în cel mult 24 de ore de la data constatării faptei, în copie, procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii, împreună cu documentele de însoţire a bunurilor confiscate. Ministrul afacerilor interne, respectiv ministrul apărării naţionale sau persoanele împuternicite de aceştia dispun prin ordin de distribuţie:

  1. atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor confiscate, instituţiilor sau autorităţilor publice, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii documentelor;
  2. atribuirea bunurilor confiscate în vederea prelucrării voluntare unor operatori specializaţi, în situaţia în care acestea sunt materii prime şi materiale care pot fi folosite pentru obţinerea unor produse necesare autorităţilor şi instituţiilor publice pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse pe perioada stării instituite.

Transportul bunurilor de la organul constatator la autorităţile şi instituţiile publice beneficiare sau/şi la operatorii specializaţi se asigură de către structuri publice specializate, desemnate prin ordinul de distribuţie.

Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator pentru contravenţiile prevăzute de ordonanța de urgență. Această normă reprezintă o derogare de la art. 28 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, care prevede faptul că în termen de 15 de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, contravenientul are posibilitatea de a plăti jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ. De exemplu, în cazul în care o persoană fizică este amendată în cuantum de 3000 de lei pentru că nu a respectat măsurile luate de autorități, aceasta poate plăti în termen de 15 zile de la data înmânării procesului-verbal de contravenție suma de 1500 de lei, conform O.U.G nr. 1/1999, și nu suma de 1000 de lei, care reprezintă jumătate din minumul amenzii prevăzut de același act normativ.

Plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunilor nu suspendă executarea sancţiunilor contravenţionale complementare aplicate. Și această dispoziție este o derogare de la O.G. nr. 2/2001, care prevede la art. 32 alin. (3) faptul că plângerea suspendă executarea. În caz de anulare sau de constatare a nulităţii procesului-verbal instanţa judecătorească dispune să se achite celui în drept o despăgubire care se stabileşte în raport cu valoarea de circulaţie a bunurilor la momentul confiscării şi care se asigură din bugetul autorităţilor şi instituţiilor publice beneficiare.

Sumele provenite din amenzile aplicate pentru contravenţii se fac venit integral la bugetul de stat. În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel, contravenţiilor prevăzuteîn O.U.G. nr. 1/1999 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Toate aceste măsuri vor deveni aplicabile din data de 02 aprilie 2020.

Av. Andrei Prună

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design