Codul Muncii: noi prevederi privind cercetarea disciplinară și concilierea conflictelor individuale

În Monitorul Oficial nr. 893 din data de 30 septembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 213 din 30 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Noul act normativ aduce, în principal, modificări și completări la procedura privind cercetarea disciplinară și concilierea conflictelor individuale de muncă. Noile prevederi vor intra în vigoare în data de 3 octombrie 2020.


Conform noii legi, fiecare angajator are dreptul de a-şi organiza activitatea de resurse umane şi salarizare în următoarele moduri:

  1. prin asumarea de către angajator a atribuţiilor specifice;
  2. prin desemnarea unuia sau mai multor angajaţi cărora să le repartizeze, prin fişa postului, atribuţii privind activitatea de resurse umane şi salarizare;
  3. prin contractarea unor servicii externe specializate în resurse umane şi salarizare.

Serviciile externe specializate în resurse umane şi salarizare vor fi coordonate de către un expert în legislaţia muncii.

În cazul unui conflict individual de muncă, părţile vor acţiona cu bună-credinţă şi vor încerca soluţionarea amiabilă a acestuia. În vederea promovării soluţionării amiabile şi cu celeritate a conflictelor individuale de muncă, prin derogare de la prevederile art. 208 din Legea dialogului social, la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză prin care stabilesc că orice conflict individual de muncă se soluţionează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii. Accesul neîngrădit la justiţie este garantat de lege.

Prin conciliere, în sensul legii, se înţelege modalitatea de soluţionare amiabilă a conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

Consultantul extern specializat în legislaţia muncii poate fi un avocat, un expert în legislaţia muncii sau, după caz, un mediator specializat în legislaţia muncii, care, prin rolul său activ, va stărui ca părţile să acţioneze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariaţilor recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de muncă. Onorariul consultantului extern va fi suportat de către părţi conform înţelegerii acestora.

Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber consultantul extern. Oricare dintre părţi se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă. Acesta va transmite celeilalte părţi invitaţia scrisă, prin mijloacele de comunicare prevăzute în contractul individual de muncă. Data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data comunicării invitaţiei. Termenul de contestare a conflictelor de muncă se suspendă pe durata concilierii.

În cazul în care, ca urmare a dezbaterilor, se ajunge la o soluţie, consultantul extern va redacta un acord care va conţine înţelegerea părţilor şi modalitatea de stingere a conflictului. Acordul va fi semnat de către părţi şi de către consultantul extern şi va produce efecte de la data semnării sau de la data expres prevăzută în acesta. Procedura concilierii se închide prin întocmirea unui proces-verbal semnat de către părţi şi de către consultantul extern, în următoarele situaţii:

  1. prin încheierea unei înţelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului;
  2. prin constatarea de către consultantul extern a eşuării concilierii;
  3. prin neprezentarea uneia dintre părţi la data stabilită în invitație

În cazul în care părţile au încheiat numai o înţelegere parţială, precum şi în cazurile prevăzute la lit. b) şi c), orice parte se poate adresa instanței competente cu respectarea prevederilor art. 208 şi 210 din Legea dialogului social, în vederea soluţionării în totalitate a conflictului individual de muncă.

Pentru efectuarea cercetării disciplinare, angajatorul va desemna o persoană sau va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, pe care o/îl va împuternici în acest sens.

În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de către persoana desemnată, de către președintele comisiei sau de către consultantul extern, împuterniciți precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei sau persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design