Modificări fiscale adoptate de Guvernul României

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din data de 31 august 2021 au fost publicate două ordonanțe simple emise de către Guvernul României, prin care se introduc, iar pe alocuri se modifică, mai multe prevederi din cele două codexuri fundamentale în materie fiscală: Codul Fiscal (Legea nr. 207/2015) și Codul de Procedură Fiscală (Legea nr. 227/2015). Aceste noi prevederi vizează mai multe aspecte reglementate de cele două acte normative: impozitul pe profit, impozitul pe venit, contribuțiile sociale, mijloace de probă, sau diverse proceduri ce vizează direct diferite categorii de contribuabili.

Ordonanța nr. 8 și Ordonanța nr. 11, ale căror prevederi urmează să intre în vigoare, în marea lor majoritate, începând cu data de 3 septembrie 2021, vin să reglementeze numeroase aspecte, dintre care redăm mai jos câteva:

Situația dividendelor distribuite anterior aprobării situației financiare anuale. Noua reglementare menționează faptul că impozitul pe dividende aferent se plăteşte, după caz, până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor. Aceste prevederi nu se aplică pentru dividendele distribuite şi neplătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele îndeplineşte condiția de a deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale altă persoană juridică română, pe o perioadă de un an împlinit până la data plăţii acestora inclusiv, în ultima zi a anului calendaristic sau în ultima zi a anului fiscal modificat, după caz.

Plafonul de deducere a creanțelor depreciate. Prin modificarea adusă art. 26 din Codul fiscal, se majorează limita de deducere a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor de la 30 la sută la 50 la sută din valoarea acestora, iar condițiile pentru aplicarea acestei operațiuni se mențin în totalitate.

Formularul 230 se poate depune direct la organizațiile nonprofit/unitățile de cult. Formularul, care până acum se putea depune numai la organele fiscale, prin registratură, poștă sau mijloace electronice, se poate înregistra direct la entitățile nonprofit sau la unitățile de cult, care apoi sunt obligate să transmită, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii.

Declararea unui mijloc de transport în vederea stabilirii impozitului se va putea face de acum și prin mijloace electronice: în acest caz, actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport se poate încheia şi în formă electronică şi semna cu semnătură electronică, între persoane care au domiciliul fiscal în România şi se comunică electronic organului fiscal local de la domiciliul persoanei care înstrăinează, organului fiscal local de la domiciliul persoanei care dobândeşte şi organului competent privind radierea/înregistrarea/înmatricularea mijlocului de transport, în scopul radierii/înregistrării/înmatriculării, de către persoana care înstrăinează, de către persoana care dobândeşte sau de către persoana împuternicită, după caz.

Se introduce obligația de înrolare în Spațiul Privat Virtual (SPV) pentru contribuabili: plătitorii persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală (inclusiv avocații) sau exercită o activitate economică în mod independent (PFA sau întreprindere individuală), sunt obligaţi să transmită organului fiscal central cereri, înscrisuri sau orice alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/A.N.A.F. În situaţia în care contribuabilii/plătitorii nu îşi îndeplinesc obligaţia comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă (aceste prevederi vor intra în vigoare în data de 1 martie 2022).

Se introduce conceptul de „fișier standard de control fiscal” care va cuprinde informații din evidența contabilă și fiscală. Contribuabilul/Plătitorul are obligaţia de a depune la organul fiscal central o declaraţie cuprinzând informaţii din evidenţa contabilă şi fiscală, denumită în continuare fişierul standard de control fiscal. Natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, precum şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să depună fişierul standard de control fiscal urmează să se aprobe prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design