Prevederile legale privind acordarea unor zile libere părinților în situația limitării sau suspendării activităţilor didactice datorate de răspândirea coronavirusului

În Monitorul Oficial cu numărul 790 din data de 28 august 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Prin noul act normativ, conform preambulului, s-a ținut cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, ar putea afecta sănătatea copiilor şi siguranţa acestora în lipsa părinţilor care să îi supravegheze pe perioada suspendării cursurilor sau închiderii unităţilor de învăţământ şi ar creşte riscul transmiterii comunitare a coronavirusului SARS-CoV-2.

Drept urmare, prin O.U.G. nr. 147/2020, se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi având în vedere hotărârile comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti. Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor angajaţilor din sectorul public şi privat, pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învăţământ sau a activităţii serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2020-2021.

Conform noului act normativ, prezentele norme se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară;
 2. celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

Prin părinte se înţelege:

 • părintele firesc, potrivit Codul civil;
 • adoptatorul;
 • persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;
 • persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă;
 • persoana desemnată care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz;
 • părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învăţământ.

Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar în situaţiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Prevederile ordonanței de urgență se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Nu beneficiază de zile libere:

 • Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară.
 • Părinţii fireşti, pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, care beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, în continuarea concediului prevăzut supra.
 • Asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;
 • Părintele care se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;
 • Persoana care are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului;
 • Persoana care nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal.

Beneficiarii au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară. Zilele libere se acordă la cererea părintelui care îndeplineşte condiţiile actului normativ, depusă la angajatorul acestuia.

Cererea este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea prevăzută în care solicită zilele libere, precum şi, dacă este cazul de o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani. Declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte va conţine elemente din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului şi nu se află în una dintre situaţiile în care nu se acordă zile libere.

Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizaţia este în sumă brută şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, în condiţiile prevăzute de Codul Fiscal, pentru veniturile din salarii şi asimilate acestora. Impozitul şi contribuţiile de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi contribuţia asiguratorie pentru muncă aferente indemnizaţiei se plătesc de angajator în condiţiile prevăzute de Codul Fiscal.

Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate vor fi înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, după caz, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei, angajatorul depune cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz, însoţită de documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor de decontare a indemnizaţiei.

Cererea şi documentele justificative se transmit electronic sau în format letric la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cel mult 30 de zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei. Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie se face în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.

Pentru depunerea în format electronic a cererilor şi a documentelor justificative se pot folosi modele de cereri şi formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic sau pe pagina de internet aici.gov.ro.

Sancțiuni. Constituie contravenţie nerespectarea obligației privind acordarea de zile libere de către angajator şi se sancţionează cu amendă între 1.000 şi 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care refuză acordarea zilelor libere, fără a depăşi valoarea cumulată de 20.000 lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către inspectorii de muncă.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design