Tribunalul Specializat Cluj. Simulație prin interpunere de persoane. Imposibilitatea morală de preconstituire a unui înscris datorată legăturii strânse între părți. Prin act secret se înţelege convenţia părţilor, iar nu exclusiv înscrisul doveditor în materialitatea lui.

În luna mai 2017, numita G.M. a decis achiziționarea unui autovehicul, identificat de către aceasta prin intermediul unei platforme internaționale în domeniu. În vederea încheierii contractului de vânzare, numitul P.C., prieten apropriat al doamnei G.M., s-a oferit să achiziționeze autovehiculul, drept pentru care aceasta i-a înmânat suma de 21.500 de euro, sumă ce urma să fie folosită pentru efectuarea cumpărării și pentru deplasarea în Germania. Suma de bani a fost predată numitului P.C. fără întocmirea vreunui act, dată fiind relația de încredere între părți și imposibilitatea morală de constituire a vreunui înscris în acest sens.

În urma deplasării în Germania, P.C. a achiziționat autovehiculul, însă la revenirea în România nu a mai procedat la îndeplinirea formalităților de transcriere. Datorită înverșunării lui P.C. de a nu mai restitui autovehiculul, acesta a acționat-o pe G.M. în vederea păstrării bunului mobil. Partea G.M. la rândul său a solicitat instanței de judecată, pe calea unei cereri reconvenționale, constatarea simulației prin interpunere de persoane a reclamantului P.C. pentru dobândirea autovehiculului, proprietara reală fiind în realitate aceasta.

În faza procesuală a apelului, Tribunalul Specializat Cluj a analizat aplicabilitatea simulației, definind această instituție ca „operațiunea juridică ce constă în încheierea unui contract public, care nu reflectă voința reală a părților, și a unui contract secret, care corespunde voinței reale a părților. Prin actul real secret este anihilată în tot sau în parte aparența juridică creată prin actul public simulat, actul secret fiind încheiat anterior sau concomitent actului public”. Raportat la chestiunile invocate în cursul judecății pe fond, instanța de apel a considerat necesar a se analiza dacă pentru această instituție a simulației, sunt îndeplinite condițiile actului secret, având în vedere faptul că „mandatul fără reprezentare denumit și convenție de prete-nom, care este tot o simulație prin interpunere de persoane în cazul căreia terțul contractant nu cunoaște calitatea în care lucrează mandatarul, acesta încheind actul în nume personal, iar nu ca reprezentant, iar identitatea mandantului rămâne secretă față de terțul contractant, operațiunea neimplicând existența acordului simulatoriu tripartit”.

Este de subliniat și că Tribunalul Specializat Cluj a recunoscut faptul că „regula dovedirii actului secret printr-un contraînscris cunoaşte şi unele excepţii, situaţii în care este admisibilă proba cu martori şi prezumţii, printre acestea fiind şi cea în care partea s-a aflat în imposibilitate materială sau morală de a-şi întocmi un înscris pentru dovedirea actului juridic. În speță, datorită relațiilor de concubinaj dintre părțile P.C. și G.M. a existat o imposibilitate morală de preconstituie a contraînscrisului, fiind admisibilă proba cu martori pentru dovedirea actului secret, conform art. 309 alin. 4 pct. 1 C.pr.civ. Este adevărat că relația de concubinaj nu constituie prin ea înseși un motiv de imposibilitate morală pentru preconstituirea unui înscris, însă relația dintre părți era una foarte strânsă, intimă, aspect necontestat de către părţi, astfel încât se poate aprecia că părțile au aflat în imposibilitate morală de preconstituire a actului secret, actul public fiind încheiat în forma cerută de lege pentru a nu putea fi atacat (…). În opinia tribunalului, nu era necesară încheierea înscrisului, aceasta constituind o imposibilitate faptică datorită încrederii existente între aceştia (…). Prima instanţă a apreciat, în mod eronat, că actul juridic secret se putea face numai cu înscrisuri, şi aceasta datorită faptului că, în primul rând, G.M. are calitatea de terţ şi în al doilea rând datorită imposibilităţii morale de preconstituire a unui înscris”.

Eronate sunt şi reţinerile instanţei potrivit cărora în lipsa unui mandat în formă scrisă, nu poate fi analizată existenţa înţelegerii dintre părţi cu privire la modalitatea transferului de proprietate. Prin act secret se înţelege convenţia părţilor, iar nu exclusiv înscrisul doveditor în materialitatea lui, cum inexact a reţinut instanţa de fond iar atunci când mandatul fără reprezentare nu s-a încheiat cu scopul fraudei la lege, aşa cum este în speţă, în cazul contractului de interpunere, raporturile dintre mandant şi mandatar (persoana interpusă) se reglementează potrivit regulilor de la mandat, fiind astfel aplicabile prevederile art. 2013 Cod civil, nefiind necesară existenţa înscrisului.

Pe cale de consecință, din probele administrate în cauză, Tribunalul Specializat Cluj a reținut faptul că „operațiunea juridică convenită de către părțile implicate a fost una complexă, fiind părţi ale acordului simulatoriu, rezultând că, în realitate, nu P.C. a fost cumpărătorul real al autoturismului, ci numita G.M.. Astfel, instanţa de apel reţine că din probele administrate în cauză rezultă existența unei înțelegeri secrete între părți, conform căreia adevăratul cumpărător a fost G.M., în timp ce partea P.C. a fost doar un mandatar al acesteia, înţelegere derogatorie de la situaţia juridică aparentă reflectată de contractul de vânzare cumpărare încheiat între P.C. și dealerul autovehiculului, fiind îndeplinită condiţia existenţei actului secret în sensul de negotium juris, condiţie specifică simulaţiei. P.C., mandatar fiind, nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi reveneau ca urmare a încheierii mandatului, de transfer al proprietății al bunului cumpărat către G.M., mandat care, deşi nu a fost încheiat în formă scrisă, există”.

În urma promovării recursului, Curtea de Apel Cluj a respins ca neîntemeiată această cale de atac înaintată de numitul P.C., iar hotărârea Tribunalului Specializat a rămas definitivă.

Partea G.M. a fost asistată de o echipă de avocați din cadrul S.C.A. Revnic, Cristian & Asociaţii, coordonată de av. Anca Marincaș.

 

 

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design