Începutul anului 2020 aduce modificări substanțiale în legislația urbanismului și a construirii

Prin Monitorul Oficial nr. 4, Partea I, din 06.01.2020 sunt introduse modificări la Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, iar în Monitorul Oficial nr. 8 din 8.01.2020 este publicată Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Prin cele trei noi acte, sunt aduse modificări numeroase, cu un impact semnificativ în domeniul construcțiilor, cele principale fiind redate pe larg, mai jos.

Potrivit noilor reglementări, introduse prin Legea nr. 7/2020, autorizațiile de construire sau de desființare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanțele de contencios administrativ, potrivit legii, ca urmare a introducerii acțiunii de către prefect, în urma activității de control a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. În forma anterioară, autorizațiile de construire sau de desființare, emise cu încălcarea prevederilor legale, puteau fi anulate de către instanțele de contencios administrativ, potrivit legii, fără a fi necesară introducerea acțiunii de către prefect.

Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverințe/unui certificat de atestare a edificării construcției. În cazul construcțiilor pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, iar împlinirea termenului de prescripție nu mai permite aplicarea sancțiunilor, certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale. În situația în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale şi a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției.

Autorizația de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Nu se mai prevede că aceasta se emite și pentru executarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefon, televiziune prin cablu și altele asemenea. De asemenea, la documentele necesare pentru eliberarea autorizației de construire, se adaugă și documentația tehnică – D.T. și pentru acordul/autorizația administratorului drumului executat pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă.

Se pot executa fără autorizație de construire/desființare următoarele lucrări, chiar dacă modifică structura de rezistență şi/sau aspectul arhitectural al construcțiilor:

  • lucrările de branșamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;
  • lucrările de branșamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului;
  • montarea pe clădiri, anexe gospodărești și pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice de către prosumatori și/sau a panourilor solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu înștiințarea prealabilă a autorităților administrației publice locale și cu respectarea legislației în vigoare. Sistemele fotovoltaice și/sau panourile solare vor fi susținute de o structură formată din elemente constructive capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu și să preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acesteia și a panourilor, precum și cele rezultate din acțiunea vântului și a depunerilor de zăpadă.

În certificatul de urbanism, care este actul de informare prin care autoritățile stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construire, nu mai prevede faptul că autoritățile stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare de branșare/racordare la utilități publice, ața cum era expus în forma anterioară.

De asemenea, prin Ordinul nr. 3454/2019, valabilitatea autorizației de construire/desființare se constituie, în noua formă, din intervalul de timp de cel mult 24 de luni de la data emiterii, în interiorul căruia solicitantul are dreptul să înceapă lucrările autorizate (în forma anterioară, intervalul era de 12 luni de la data emiterii). Prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare se va solicita cu cel puțin 15 zile lucrătoare înaintea datei expirării termenului de valabilitate și se poate acorda, potrivit Legii nr. 50/1991 (în continuare, „Legea”), o singură dată pentru cel mult 12 luni.

Lista certificatelor de urbanism este publică. Lista se actualizează și se afișează lunar la sediul și pe pagina proprie de internet a emitentului și cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise inclusiv în luna precedentă (în ordinea eliberării), făcându-se evidențierea fiecărui imobil prin menționarea adresei, a numărului cadastral și de carte funciară, precum şi a scopului pentru care a fost emis actul (în forma anterioară, lista se afișa lunar la sediul emitentului și cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), făcându-se evidențierea fiecărui imobil prin menționarea numelui și prenumelui solicitantului).

În privința autorizării executării lucrărilor de construcții, odată cu autorizarea executării lucrărilor de bază, prin autorizațiile de construire/desființare se autorizează și executarea organizării lucrărilor de bază (organizare de șantier). Prin excepție, în privința proiectelor publice și private asupra mediului, în situația în care apar modificări pentru care este necesară emiterea unei autorizații de construire distinctă pentru organizarea executării lucrărilor, se pot emite autorizații de construire distincte și pentru autorizarea executării organizării lucrărilor.

Au fost eliminate excepțiile de la autorizare prevăzute de vechiul ordin, făcându-se doar mențiune că, în aceste cazuri, rămân în vigoare doar excepțiile prevăzute la art. 11 din Lege.

Pentru investițiile care trebuie supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau procedurii de evaluare adecvate, evaluarea impactului acestora asupra mediului nu mai poate fi efectuată după începerea executării lucrărilor de construcții ori după realizarea investiției.

Conductorii arhitecți, urbaniștii și subinginerii de construcții, cu diplomă recunoscută de statul român, pot elabora, în cadrul colectivelor tehnice, documentații pentru clădiri de importanță redusă, stabilite potrivit definiției din anexa nr. 2 la Lege și aflate în afara zonelor protejate, numai pentru specialitatea pentru care a fost obținută diploma universitară, respectiv pentru care au drept de semnătură potrivit Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect. Arhitecții de interior, cu diplomă recunoscută de statul român, care au drept de semnătură potrivit Legii nr. 184/2001, pot elabora și semna documentații pentru lucrări de amenajări interioare, cu caracter definitiv sau provizoriu, lucrări de modificare și lucrări de reabilitare aferente interioarelor, care necesită obținerea unei autorizații de construire/desființare, stabilite potrivit definițiilor din anexa nr. 2 la Lege.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design