Precizări făcute de Ministerul Justiției cu privire la obligațiile impuse asociațiilor și fundațiilor prin modificările realizate de Legea nr. 129/2019

În Monitorul Oficial nr. 589 din data de 21 iulie 2019, a fost publicată Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Această lege prevede o serie de noi obligații pentru asociații și fundații, prin modificările aduse la Ordonanța de Guvern nr. 26/2000.

Conform art. 63 din Legea nr. 129/2019, „în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, asociațiile și fundațiile au obligația completării documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 şi 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, prevederile art. 7 aplicându-se în mod corespunzător. La expirarea termenului, asociațiile și fundațiile care nu s-au conformat obligației se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate, în condițiile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 ”.

Conform art. 344 din O.G. nr. 26/2000, „anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociația sau fundația are obligația de a comunica Ministerului Justiției datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor. În acest scop, consiliul director al asociației sau fundației împuternicește o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, datele de identificare ale beneficiarului real. Declarația anuală se comunică Ministerului Justiției până la data de 15 ianuarie. Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 30 zile de la data la care aceasta a intervenit”.

Întrucât prevederile celor două acte normative au intrat în vigoare, în absența unor norme de aplicare clare și previzibile, au început să apară în practică diverse interpretări cu privire la declarația care trebuie transmisă, conform obligațiilor legale. În acest sens, am înaintat Ministerului Justiției o cerere de informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001, prin care am cerut să ne transmită un punct de vedere cu privire la conținutul declarației, dacă există un registru de înregistrare al acestor declarații și care este termenul exact pentru transmiterea informațiilor cerute de lege.

Cu privire la conținutul declarației, Ministerul Justiției a făcut următoarele precizări

  • Definiția beneficiarului real în cazul asociațiilor se regăsește în cuprinsul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, respectiv: „c) în cazul entităților juridice precum fundațiile și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, persoana fizică (persoanele fizice) care ocupă poziții echivalente sau similare celor menționate la lit. b);” Conținutul declarației privind beneficiarului real al asociației, trebuie avute în vedere următoarele categorii de persoane:
  1. membrii asociați și membrii în consiliul director pentru asociații;
  2. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director al asociației, în temeiul art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
  3. persoanele fizice sau, în cazul în care acestea nu au fost identificate, categoria de persoane fizice în al căror interes principal asociația sau fundația a fost înființată sau funcționează;
  4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra asociației sau fundației.

Cu privire la existența registrului privind beneficiarii reali, sunt arătate următoarele:

  • Cât privește înființarea la nivelul Ministerului Justiției a registrului beneficiarilor reali, vă comunicăm că la acest moment registrul este ținut în format letric, urmând ca în cel mai scurt timp să fie dezvoltată o aplicație informatică, astfel încât registrul să fie ținut în format electronic.

Nu în ultimul rând, cu privire la termenul de transmitere a declarației privind beneficiarii reali, pentru asociațiile și fundațiile deja înființate, sunt menționate următoarele:

  • „Din interpretarea coroborată a art. 64 din Legea nr. 129/2019 și a art. 34din O.G nr. 2/2000, rezultă că în ceea ce privește asociațiile constituite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019, obligațiile prevăzute de art. 34din O.G. nr. 26/2000, în sarcina acestora, devin aplicabile începând cu data împlinirii termenului de 12 luni, prevăzut de art. 63 din Legea nr. 129/2019. Acestea întrucât – făcând distincție între persoanele juridice fără scop lucrativ, în funcție de legea aplicabilă la data constituirii – în interpretarea dispozițiilor legale mai sus citate este necesar a se ține seama de sfera de aplicare (inclusiv ratione temporis) a acestora, cu luarea în considerare și a naturii lor. Astfel, art. 63 din Legea nr. 129/2019 este o normă (instrumentală) de drept intemporal, cu aplicare limitată (în timp și cu privire la subiectele cărora i se adresează), în vreme ce art.  34din O.G nr. 2/2000 este o dispoziție ce face parte din corpul legii (respectiv reglementarea cadru în materia asociațiilor și fundațiilor), și are drept scop asigurarea accesului autorităților publice de control/persoanelor interesate la informația actualizată cu privire la identitatea beneficiarului real al persoanei juridice fără scop lucrativ.
  • Așa fiind, cu privire la asociațiile și fundațiile constituite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019, este necesară epuizarea efectelor dispozițiilor art. 63 din legea amintită, ulterior acestui moment devenind incidente (în mod general și uniform) dispozițiile art. art.  34din O.G nr. 2/2000”. Cu alte cuvinte, conform Ministerului Justiției, pentru asociațiile și fundațiile deja înființate, acestea trebuie să transmită declarația privind beneficiarii reali până la data de 15 ianuarie 2021.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design