Proprietate intelectuală: noile norme metodologice privind comunicarea publică a operelor în spectacole și festivaluri

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 298 din 9 aprilie 2020, a fost publicat Decizia nr. 46/2020 a Directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor Protocolul prin care fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în spectacole și festivaluri. Metodologia reprezintă un real interes pentru organizatorii de spectacole și festivaluri culturale, care doresc să cunoască obligațiile pe care le-au de plătit către organismele de gestionare colectivă.

Metodologia a fost stabilită în urma încheierii unui Protocol între UCMR-ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, pe de o parte, și Asociația Română a Organizatorilor de Concerte şi Evenimente Culturale (AROC), Asociația Fapte, Artezim şi ARCUB, S.C. UNTOLD – S.R.L., S.C. EMAGIC LIVE – S.R.L. şi S.C. Festivaltickets Management – S.R.L. (Electric Castle), pe de altă parte, în acord cu dispozițiile art. 162-165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Prezenta Metodologie este opozabilă tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat; în cazul de față este vorba de comunicarea publică a operelor în spectacole și festivaluri. Față de Metodologia anterioară, stabilită prin Hotărârea arbitrală din 12 aprilie 2010 a ORDA, noua Metodologie reglementează obligații noi pentru utilizarea prin comunicare publică în spectacole și festivaluri, precum și noi metode de calcul a remunerațiilor plătite către organismele de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale.

Pentru utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în spectacole și festivaluri este obligatorie încheierea prealabilă a autorizației licență neexclusivă cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale, în schimbul plății remunerației reglementate de prezenta metodologie. Conform art. 162 lit. b din Legea nr. 8/1996, organismele de gestiune colectivă au obligația de a acorda autorizații neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuată înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remunerații.

Au fost reglementate și următoarele noțiuni:

 • spectacol – oricare spectacol, concert, manifestare artistică sau alt eveniment în cadrul căruia sunt comunicate public opere muzicale, cu excepția celor reglementate prin altă metodologie;
 • festival – evenimentul care se desfășoară pe o perioadă de cel puțin 2 zile consecutive, cu un interval de minimum 36 de ore între momentul începerii și cel al terminării festivalului şi în cadrul căruia sunt prezentate public o serie de mai multe concerte și/sau spectacole muzicale, în fiecare zi, pe două sau mai multe scene ori în două sau mai multe locații, având fiecare program muzical diferit, împreună cu alte tipuri de activități de divertisment, care pot include filme, dans, teatru, opere literare, expoziții de artă, activități de sport, știință, religie sau alte tipuri, anunțat în prealabil ca festival de către utilizator și organizat periodic sub aceeași denumire;
 • utilizator – orice persoană care desfășoară oricare dintre activitățile de organizare a concertului, spectacolului, festivalului sau manifestării artistice, direct sau indirect, inclusiv persoana care obține oricare dintre veniturile care fac parte din baza de calcul al remunerației reglementate de prezenta metodologie, cea care asigură bugetul de cheltuieli, precum și cea care acordă finanțări nerambursabile;
 • finanțare nerambursabilă – orice sumă primită cu titlu de subvenție, alocație bugetară, sponsorizare, donație sau orice altă modalitate de finanțare nerambursabilă, acordată pentru organizarea spectacolului sau festivalului, indiferent de sursa acesteia, publică sau privată, sau de dispoziția legală în baza căreia a fost acordată.

S-a stabilit ca răspunderea utilizatorilor pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta metodologie este solidară față de organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale. Nu răspunde solidar cu ceilalți utilizatori autoritatea publică care, singură sau împreună cu altă autoritate publică, prin contract de parteneriat, acoperă mai puțin de 50% din bugetul de cheltuieli al spectacolului sau festivalului, dacă partenerul privat, utilizator, nu înregistrează restanțe la plata remunerațiilor datorate organismului de gestiune colectivă.

Procedura de încheiere a autorizației licență neexclusivă

Utilizatorul este obligat să depună cererea de încheiere a autorizației licență neexclusivă la organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale, cu cel puțin 10 zile înainte de data începerii spectacolului sau festivalului, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații și date:

 • datele complete de identificare și de contact ale utilizatorului și ale reprezentantului său legal;
 • denumirea, locația și data sau perioada spectacolului sau festivalului;
 • denumirea artiștilor sau formațiilor participante;
 • bugetul de cheltuieli alocat spectacolului sau festivalului, în cazul în care nu se obțin venituri;
 • capacitatea maximă a sălii sau spațiului, exprimată în număr de spectatori;
 • semnătura olografă a reprezentantului legal al utilizatorului.

Remunerația datorată

Utilizatorul este obligat să plătească organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale remunerația reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru comunicarea publică a operelor muzicale în spectacol sau festival, determinată procentual din baza de calcul al remunerației sau forfetar, după caz, dar nu mai puțin decât remunerația minimă, potrivit prezentei metodologii.

Constituie baza de calcul al remunerației procentuale datorate pentru spectacol sau festival:

 • totalitatea veniturilor obținute din: vânzarea de bilete, abonamente şi din orice altă modalitate de tarifare a accesului publicului la spectacolul sau festival, din subvenţii, din sponsorizări şi din orice finanţare nerambursabilă;
 • în absenţa veniturilor, totalitatea bugetului de cheltuieli al spectacolului sau festivalului, reprezentat de cheltuielile precum cele: cu onorariile artiştilor interpreţi, cele pentru servicii şi bunuri tehnice şi sceno-tehnice, cu luminile, sonorizarea, scena, sala, decorurile, platforme, podiumuri, scaune, gradene, tribune, turnicheţi, afişaje, artificii, spaţii închise sau deschise accesibile publicului sau artiştilor, cu asigurarea căilor de acces, energie electrică, indiferent de sursa din care sunt acoperite cheltuielile, publică sau privată, cu excepţia cheltuielilor cu parcările, cu utilităţile, cu paza şi cu securitatea la incendii.

Pentru spectacolul sau festivalul la care mai mult de 50% din publicul spectator a avut acces gratuit, baza de calcul al remuneraţiei procentuale nu poate fi mai mică decât bugetul de cheltuieli al spectacolului sau festivalului.

De regulă, utilizatorul datorează remuneraţia procentuală unică, neponderabilă cu repertoriul gestionat colectiv, dar nu mai puţin decât remuneraţia minimă. Remuneraţia procentuală ponderabilă proporţional cu repertoriul gestionat colectiv sau, după caz, remuneraţia forfetară alternativă este aplicabilă numai în cazurile şi în condiţiile stipulate în mod expres în prezenta metodologie.

Remunerația procentuală ponderabilă proporțional cu durata de utilizare a repertoriului gestionat colectiv din total durată de utilizare a tuturor operelor muzicale se aplică utilizatorului care: a solicitat aplicarea acesteia, prin cererea de autorizare, depusă cu cel puțin 10 zile înainte de data spectacolului sau festivalului, a depus playlistul, la scadență, complet şi corect întocmit şi numai dacă în playlistul depus se regăsesc una sau mai multe opere muzicale pentru care drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale nu sunt gestionate colectiv, potrivit legii.

Remunerația forfetară alternativă se aplică numai utilizatorului care a optat pentru plata acesteia, prin cererea de autorizare depusă la UCMR-ADA anterior spectacolului sau festivalului, a depus la UCMR-ADA, până la scadența plății remunerației, raportul playlist care să cuprindă informații complete privind toate operele muzicale indicate în acesta, respectiv denumirea, autorii şi durata lor de utilizare; în caz contrar, se aplică remunerația procentuală și respectiv cea minimă prevăzute de prezenta metodologie.

Pentru orice operă muzicală ce nu a fost inclusă în playlistul depus, pentru care drepturile patrimoniale de autor sunt gestionate colectiv, utilizatorul are obligaţia de a plăti o remuneraţie suplimentară, calculată proporţional din suma forfetară, corespunzător ponderii duratei suplimentare a operelor muzicale nedeclarate în playlistul iniţial, raportată la durata totală de utilizare a operelor muzicale declarate în playlistul iniţial, , şi penalităţile de întârziere aferente.

Remuneraţia minimă şi cea forfetară alternativă nu se ponderează. Tabelul cu remunerațiile datorate de utilizatori poate fi consultat AICI.

Utilizatorul are obligaţia să depună la organismul de gestiune colectivă raportul playlist şi raportul cu baza de calcul, în termen de maximum 30 de zile de la data desfăşurării spectacolului sau festivalului. Pentru utilizatorii ai căror acționari, asociați sau administratori sunt sau au fost acţionari, asociaţi sau administratori ai utilizatorilor care nu au achitat remunerațiile datorate organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale, încheierea autorizaţiei licenţă neexclusivă poate fi condiţionată de plata integrală a sumelor restante. În cazul utilizatorilor care, la data la care trebuie să depună cererea de autorizare, înregistrează restanţe la plata altor remuneraţii datorate organismului de gestiune colectivă, pentru alt spectacol sau festival anterior, remuneraţiile procentuale şi cele minime se majorează cu 20%.

Av. Andrei Prună

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design