Schimbări majore în privința constituirii și funcționării asociațiilor și fundațiilor

În Monitorul Oficial nr. 1166 din 2 decembrie 2020 a fost publicată Legea nr. nr. 276 din 27 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Printre scopurile principale avute în vedere de legiuitor pentru aprobarea modificărilor a fost acela legat de depunerea declarației de beneficiar real: din expunerea de motive aflăm că „potrivit datelor recente publicate pentru luna februarie 2020, în prezent există aproximativ 120.000 de asociații și fundații active. Dintre acestea, până în prezent au depus declarația aproximativ 2500 de entități, adică aproximativ 2%. Conform estimărilor realizate pe baza Registrului Național ONG, aproximativ 4,6% din asociații și fundații au în componență sau în conducere o persoană juridică, fapt care ar justifica necesitatea identificării beneficiarului real al entității. Totuși, legea instituie nejustificat aceleași obligații și pentru restul de 95,4% de asociații sau fundații, unde beneficiarii reali sunt ușor de determinat pe baza datelor înregistrate deja”.

Pe lângă eliminarea obligației depunerii declarației privind beneficiarul real, sunt introduse mai multe modificări și completări, precum eliminarea valorii minime pentru patrimoniul inițial al unei asociații, reducerea numărului minim de membri pentru o filială a unei asociații și multe altele, așa cum vom prezenta mai jos.

Conform noului act normativ, se reglementează un caz distinct de asociație și anume acea organizație a cetățenilor aparţinând minorităților naţionale al cărei scop îl reprezintă „apărarea, păstrarea, dezvoltarea şi promovarea identităţii unei minorităţi naţionale” sau „reprezentarea publică a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale cu rolul de a îndeplini o misiune publică constituțională”.

În vederea dobândirii personalității juridice de către o asociație sau fundație, se elimină obligativitatea încheierii unui act constitutiv, fiind necesar doar un statut, încheiat sub semnătură privată, fără a mai fi necesară forma autentică sau atestarea acestuia de avocat. De asemenea, se elimină limita valorică a patrimoniului inițial al asociației, respectiv activul care nu putea fi mai mic de 200 de lei. În privința fundațiilor se prevede expres că, în cazul în care patrimoniul inițial este format din aporturi în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică este obligatorie.

În privința declarației privind beneficiarii reali, se prevede faptul că, în cazul asociațiilor constituite/conduse doar de persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declarației pe propria răspundere atunci când singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale căror date de identificare sunt cuprinse în documentele din dosarul de înscriere, caz în care completarea registrului central se va face din oficiu pe baza acestora și conform regulilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. În cazul asociațiilor constituite/conduse de persoane juridice, declarația de beneficiar real este cerută în continuare, fără a fi mai necesară forma autentică a acesteia.

În cazul în care denumirea asociației este în altă limbă decât limba română, la cererea de eliberare a dovezii disponibilității denumirii eliberată de Ministerul Justiției, se ataşează o traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, excepție făcând denumirile care conțin nume proprii, intraductibile şi denumirile consacrate pe plan internațional. Nu mai este așadar necesar ca însăși denumirea asociației să conțină traducerea în limba română.

La depunerea actelor doveditoare ale sediului nu este necesar avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut la art. 40 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, atunci când persoana împuternicită să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice declară pe propria răspundere faptul că asociaţia nu va desfăşura activitate la sediul ales.

În cazul în care la constituirea asociației participă şi o persoană juridică sau ulterior ea devine membru în organele de conducere, cu privire la aceasta cererea de înscriere va fi însoțită doar de următoarele documente:

  • extras oficial de la registrul autorităţii relevante la care este înregistrată, care să ateste forma persoanei juridice şi reprezentanţii acesteia;
  • în cazul în care statutul asociaţiei este semnat de o altă persoană decât reprezentanţii prevăzuţi în documentul de la lit. a), hotărârea organelor de conducere ale persoanei juridice fondatoare în sensul înfiinţării asociaţiei şi desemnării persoanei pentru a o reprezenta în cadrul asociației;
  • cazier fiscal al persoanei juridice fondatoare, caz în care nu este necesară depunerea unui cazier fiscal şi de către persoana fizică reprezentant al persoanei juridice.

În privința filialelor, asociaţia le poate constitui în continuare, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 2 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei. În schimb, este interzis, sub sancţiunea nulităţii absolute a statutului, ca o filială sau sucursală să poarte o altă denumire decât cea a asociaţiei sau fundaţiei care o constituie.

O modificare importantă este și cea privind modul de organizare al asociațiilor și fundațiilor: se prevede expres faptul adunarea generală poate avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociaţi inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

Nu în ultimul rând, în cazul în care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, obligația de a comunica Ministerului Justiției datele necesare este eliminată expres pentru asociaţiile sau fundaţiile constituite/conduse doar de persoane fizice, atunci când singurii beneficiari reali sunt cei prevăzuţi în statut. În acest caz, în lipsa depunerii declaraţiei privind beneficiarul real, Ministerul Justiţiei este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali pe baza documentelor care însoţesc cererea de înscriere a modificării care implică şi schimbarea beneficiarilor reali. Același lucru se aplică și pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, astfel cum sunt definite Codul administrativ, precum şi structurile federative formate de acestea.”

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design