Prevederile legale privind acordarea unor zile libere părinților în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (UPDATE)

În Monitorul Oficial din 14 martie 2020 a fost publicată Legea nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Mai jos vă prezentăm principalele prevederi din actul normativ menționat, care reprezintă un real interes la acest moment. De menționat este și faptul că prin O.U.G. nr. 30/2020, publicată în data de 21.03.2020 în Monitorul Oficial nr. 231, Partea I, au fost aduse modificări la Legea nr. 19/2020. 

Potrivit legii, se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu. Prevederile din prezenta lege se aplică tuturor angajaților din mediul public și privat.

Beneficiari

Toate aceste norme se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
 • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Potrivit modificarea realizată de O.U.G. nr. 41/2020 în data de 03.04.2020, se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, în situația închiderii temporare a unităţilor de învăţământ şi a unităţilor de educaţie antepreşcolară, ca urmare a stării de urgenţă decretate în condiţiile legii

Prin părinte, în sensul prezentei legi, se înțelege:
 • părintele firesc, potrivit Codului Civil;
 • adoptatorul;
 • persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;
 • persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;
 • persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, respectiv persoana care a fost notificată, potrivit legii să se ocupe de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui plecați la muncă în străinătate;
 • părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.

Beneficiază de prevederile prezentei legi și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doar în condiţiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

Prevederile prezentei legi se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

Toate persoanele arătate mai sus au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care autoritățile competente decid închiderea unităților de învățământ.

Persoane care nu beneficiază de prevederile din prezenta lege

Prin modificările aduse prin O.U.G. nr. 30/2020, sunt excluse mai multe categorii de persoane care ar fi putut beneficia de zilele libere pentru supravegherea părinților.

Astfel, nu beneficiază de zile libere:

 • Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară.
 • Părinţii fireşti, pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, care beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, în continuarea concediului prevăzut supra.
 • Asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;
 • Părintele care se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;

De asemenea, potrivit Decretului nr. 195/2020, pe perioada stării de urgență, prevederile Legii privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz. În schimb, persoanele vizate au dreptul la o majorare a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, respectiv o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege.

Nu în ultimul rând, prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau în cazul soțului/soției acestora, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii. Prevederile prezentei legi nu se aplică nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal.

Procedura de acordare a zilelor libere

Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada în care autoritățile competente decid închiderea respectivelor unități de învățământ. Cererea prevăzută la va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi și nici nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (33) din Lege, precum și de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor. Totuși, declarația pe proprie răspundere nu se va depune de persoana singură din familia monoparentală, astfel definită:

 • este necăsătorită;
 • este văduvă;
 • este divorţată;
 • are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
 • are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 • nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute supra;
 • a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile următoare: este necăsătorită/văduvă/divorțată.

Cu titlu de excepție, acordarea zilelor libere pentru angajații din unităţile sistemului energetic național, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, comerţ alimentar, producţie şi distribuţie medicamente şi echipamente sanitare, distribuţie carburanţi, personalul din cadrul unităţilor farmaceutice se realizează doar cu acordul angajatorului. Angajatorii din domeniile arătate acordă zilele libere în condiţiile prezentei legi, doar după epuizarea opţiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţii şi cu obligaţia asigurării continuităţii activităţii, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu şi telemunca.

Indemnizația acordată

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (în 2020, salariul mediu brut este de 4.071,75 lei). Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de Codul fiscal, respectiv CAS, CASS şi impozit pe venit.

Sumele pentru plata indemnizației se decontează din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale numai pe perioada în care autoritățile competente decid închiderea unităților de învățământ. Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă, încasată efectiv de părinte. Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate vor fi înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, după caz, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Condiții pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației, potrivit  H.G. nr. 217/2020, angajatorul va depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
 • lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;
 • copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
 • declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă faptul că aceasta conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; 
 • dovada plații contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.
Cererea va fi datată şi semnată de reprezentantul legal și va conține obligatoriu următoarele elemente:
 • datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;
 • contul bancar;
 • numele reprezentantului legal al angajatorului;
 • suma totală solicitată;
 • numărul angajaţilor pentru care s-a solicitat suma.

Copyright 2020 ©   |   Home   |   GDPR   |   Contact   |   Design